เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้แต่ยังมีบางครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เนื่องจากสร้างบ้านใหม่อยู่ในที่สาธารณประโยชน์

ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน1,645 ครัวเรือน
ถนนในเขต อบต. ที่มีไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 6 สาย


การประปา

ครัวเรือนที่ใช้บริการน้ำประปาจำนวน1,200 หลังคาเรือน
หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา ของส่วนท้องถิ่นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่
ประปาภูมิภาค จำนวน 1 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน จำนวน 4 แห่ง
แหล่งน้ำสำหรับผลิตน้ำประปาได้ คือ แม่น้ำปิง


หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ปั๊มน้ำมันและก๊าซจำนวน3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรมจำนวน จำนวน 4 แห่ง
บริษัท สตาร์แกรนิต จำกัด
บริษัท สตาร์คราฟท์ จำกัด
บริษัท พี วี หินอ่อนและแกรนิต จำกัด
บริษัท ที จี ตากแกรนิต จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจำนวน 1 แห่ง
ร้านค้าต่างๆ จำนวน 50 แห่ง
ร้านอาหารจำนวน 3 แห่ง
ลานรับซื้อพืชผลทางการเกษตร จำนวน 3 แห่ง
อื่นๆจำนวน 20 แห่ง


จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

มีถนนสายหลักผ่าน (ถนน 4 เลนสายเอเชีย) สะดวกในการคมนาคม ขนส่ง
มีต้นตาลในพื้นที่หมู่ที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำน้ำตาลสด
มีต้นลานในพื้นที่มาก เป็นวัตถุดิบในการสานหมวกใบลาน, กระเป๋า ฯลฯ
มีแม่น้ำปิงไหลผ่านเป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
มีพื้นที่สามเหลี่ยมที่เป็นจุดบรรจบของแม่น้ำปิงและแม่น้ำวัง0.01s. 0.50MB