เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

การศึกษา

การศึกษา ตำบลวังงิ้ว มีโรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง คือ

โรงเรียนวังก้านเหลือง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง คือ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลวังงิ้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ณ ร.ร.วังก้านเหลือง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงเจริญ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ณ ร.ร.วัดใหม่ดงเจริญ

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลวังงิ้ว ณ ที่ทำการ อบต.วังงิ้ว


การสาธารณสุข

โรงพยาบาลชุมชน ( สถานีอนามัยประจำตำบล) 2 แห่ง คือ

โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบล วังก้านเหลือง รับผิดชอบหมู่ที่ 1,2,8,10
โรงพยาบาลชุมชนประจำตำบลบ้านดงเจริญ รับผิดชอบหมู่ที่ 3,4,5,6,7,110.02s. 0.50MB