นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 125 คน

เยี่ยมชม 21,708 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม
ถนนคอนกรีตภายในชุมชน จำนวน 15 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 5 สาย
ถนนลูกรังจำนวน 12สาย


การบริการไฟฟ้าสาธารณะ

เข้าถึงทั้ง 10 หมู่บ้าน

เปลี่ยนภาษา