นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 137 คน

เยี่ยมชม 21,728 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป

ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร เดิมขึ้นอยู่กับอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2539 ท่านพลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ ขอแบ่งแยกเป็นกิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ส่งผลให้ตำบลวังงิ้วเป็นหนึ่งในพื้นที่กิ่งอำเภอดงเจริญ เนื่องจากบริเวณสองข้างทางของทางหลวงหมายเลข 1069 มีต้นงิ้วขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก จึงตั้งชื่อตำบลว่า “วังงิ้ว” และปัจจุบันกระทรวงมหาดไทย ได้ยกฐานะกิ่งอำเภอดงเจริญเป็นอำเภอดงเจริญ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550 ทำให้ตำบลวังงิ้ว ขึ้นตรงกับอำเภอดงเจริญ

ที่ตั้งและอาณาเขต

มีประมาณ ๔๒,๘๑๒ ไร่ (๖๘.๕๐ ตารางกิโลเมตร) แบ่งเป็น
- พื้นทีทำการเกษตร จำนวน ๔๐,๒๓๑ไร่
- พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ ๒,๕๘๑ ไร่


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลหนองกลับ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ทิศตะวันออกติดต่อกับติดต่อกับ ตำบลลาดแค อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ตำบลวังงิ้ว เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลอง ลำเหมือง หลายสาย มีการทำเหมืองแร่ทำให้ประชาชนลักษณะที่ตั้งของตำบลวังงิ้ว เป็นที่ราบลุ่มมีลำคลอง ลำเหมือง หลายสาย มีการทำเหมืองแร่ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ทางการเกษตร เช่นทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป


จำนวนหมู่บ้าน มีทั้งหมด 11 หมู่บ้าน คือ
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวมจำนวนครัวเรือน
1บ้านเกาะยิงลิง195198393113
2บ้านโคกสนั่น224222446149
3บ้านตลิ่งชัน231218449154
4บ้านคลองทราย11312423772
5บ้านทรายทอง978518254
6บ้านใหม่ดงเจริญ182173355124
7บ้านดงเจริญ258295553181
8บ้านไผ่เหลือง19919139099
9บ้านคลองยาง168167335112
10บ้านโคกสนั่นใต้11712023758
11บ้านใหม่ร่วมเจริญ13816830693
รวม1,9221,9613,8831,209


ทั้งสิ้น 3,883 คน ชาย 1,922 คน หญิง 1,961 คน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,754 คน


อาชีพ
ทำนาร้อยละ 55
รับจ้าง ร้อยละ 27
อื่นๆ ร้อยละ18

หน่วยธุรกิจ/ร้านค้า ในพื้นที่ อบต.
- ร้านค้าของร้านแก๊ส 6 แห่ง- ปั้มน้ำมัน (หัวจ่าย) 4 แห่ง- ปั้มน้ำมัน (หลอด) 3 แห่ง
- เหมืองแร่ยิปซั่ม 3 เหมือง - ร้านตัดผมเสริมสวย 5 แห่ง - ร้านซ่อมรถยนต์ 3 แห่ง
- ร้านซ่อมรถจักรยนต์ 3 แห่ง
เปลี่ยนภาษา