เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM)27
กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้ใช้รถยนต์แต่ละคัน112
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอปท123
คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม124
คู่มือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร122
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม120
คู่มือ หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน127
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์120
คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับภาครัฐ113

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB