เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือการปฏิบัติงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอปท117
คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม117
คู่มือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร117
คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม115
คู่มือ หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน117
คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์115
คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับภาครัฐ19

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB