เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25601474
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 113
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2563 220
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค.63)140
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ6เดือนแรก)138
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.62-มี.ค.63)144
คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว 143
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน434
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2562 และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563353
รายงานผล สำรวจความพึงพอใจการให้บริการชองอบต.วังงิ้ว ประจำปี 25621135
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปี 2563139
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 132
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562131
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 129
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562129
สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562132
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562124
คณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ ประจำปี 2562117
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว2195
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111213

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB