เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 25601422
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (ต.ค. 62 - มี.ค.63)130
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 (รอบ6เดือนแรก)129
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.62-มี.ค.63)130
คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลเดินทางไปราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว 132
ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน426
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปี 2562 และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2563337
รายงานผล สำรวจความพึงพอใจการให้บริการชองอบต.วังงิ้ว ประจำปี 25621124
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ประจำปี 2563129
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562 119
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562120
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 119
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2562118
สรุปผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562119
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562112
คณะทำงานทบทวนและปรับปรุงภารกิจ ประจำปี 256218
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว2182
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256111192

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB