เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นางแสวง ฉิมฉุย 58 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่11 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นางสมคิด การภักดี48 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในชั้นดินและหินแข็ง ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นายชยพล เมฆเขียวหมู่ที่1138 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรในชั้นดินและหินแข็ง ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก.17-2532 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่ นายวรภธ ศศิชญาช์ หมู่ที่1138 ม.ค. 64
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ศพด ตำบลวังงิ้ว499 ก.ค. 63
ประกาศ รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง481 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร7222 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.17122 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย(ตัวเหนือน้ำ) หมู่ที่ 11 ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร6015 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น พจ78-066 หมู่ที่ 9 1111 พ.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายนุกูล แตงเล็ก)11117 เม.ย. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดวังก้านเหลือง)12317 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนต์ประปา บริเวณ รพ.สต. บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 9127 ก.พ. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวยางพารา ถนนสาย พจ.ถ.-78-002 หมู่ที่ 19312 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์ติีกคอนกรีต หมู่ 97911 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์กู้ชีพอบต.วังงิ้ว9228 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงถนนสายทางบ้านดงเจริญ-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 1110523 ม.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวยางพารา ถนนสาย พจ.ถ.78-005 หมู่ที่ 59223 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโ๕รงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณนานายเจริญ เนตรนิล หมุ่ที่ 98924 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชรนะการเสนอราคาจ้างโ๕รงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่นางประไพ ทองแจ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังงิ้ว10824 ต.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB