เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น พจ78-066 หมู่ที่ 9 581 พ.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณบ้านนายนุกูล แตงเล็ก)6117 เม.ย. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตังระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อใช้ในการสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บริเวณวัดวังก้านเหลือง)5017 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อเมนต์ประปา บริเวณ รพ.สต. บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 7 4527 ก.พ. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวยางพารา ถนนสาย พจ.ถ.-78-002 หมู่ที่ 14512 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัสท์ติีกคอนกรีต หมู่ 93611 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงโรงจอดรถเป็นศูนย์กู้ชีพอบต.วังงิ้ว4328 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ช่วงถนนสายทางบ้านดงเจริญ-บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ 114323 ม.ค. 62
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวยางพารา ถนนสาย พจ.ถ.78-005 หมู่ที่ 54823 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโ๕รงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณนานายเจริญ เนตรนิล หมุ่ที่ 94024 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชรนะการเสนอราคาจ้างโ๕รงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่นางประไพ ทองแจ่ม หมู่ที่ 5 ตำบลวังงิ้ว3924 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่นางสาวสุณิสา ตาศรี หมู่ที่ 9 ตำบลวังงิ้ว4124 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่นางประไพ ทองแจ่ม 12424 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร บริเวณนานายสำรอง ทองงามดี11424 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร บริเวณนานายเจริญ เนตรนิล11324 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการขุดเจาะบ่อดาลเพื่อการเกษตร บริเวณที่นางสาวสุณิสา ดาศรี 12424 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ 6569 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลชนิดถังทรงแชมเปญ หมู่ 7 6410 พ.ค. 61
ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB