เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลาง โครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว 1030 เม.ย. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ม.11820 เม.ย. 63
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางเท้า)2510 เม.ย. 63
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 ต.วังงิ้ว5912 พ.ย. 62
ราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ม.5 บ้านทรายทอง7824 พ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 ที่นางสุณิสา ดาศรี14728 ก.ย. 61
ประกาศราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรฯ หมู่ที่ 914428 ก.ย. 61
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 923921 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อม เกรดเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 719921 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 319421 มี.ค. 61
โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 321821 มี.ค. 61
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประบาดาลชนิดถึงทรงแชมเปญ หมู่ที่ 323121 มี.ค. 61
ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB