เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวใต้น้ำ)1515 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวเหนือน้ำ)1315 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ต.วังงิ้ว1927 ธ.ค. 62
ราคากลางโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี อบต.วังงิ้ว1525 ธ.ค. 62
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25633021 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมด้านท้ายฝายชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง5625 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บริเวณที่นายนุกูล แตงเล็ก7617 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.6 บริเวณที่นายอดิศร ปังเกตุ6417 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.5 บริเวณที่นางวาสนา นาคนิล3917 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.7 บริเวณที่ นายสุดใจ เขียนทิม4717 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.9 บริเวณที่นายผัน ฮะฉั่ว3317 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.9 บริเวณที่นางทวี ดาศรี2617 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2455 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาด คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลวังงิ้ว9912 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5634 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดาด คสล. บริเวณที่นายสมจิตร เพชรเพิม หมู่ที่ 4 571 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.วังงิ้ว6928 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท้ายฝาย หมู่ที่ 37217 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 2 บริเวณที่นายนุกูล แตงเล็ก5510 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 5 บริเวณที่นางวาสนา นาคนิล5810 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB