เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)3314 เม.ย. 06
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.102510 เม.ย. 06
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พจ.ถ.78-060 สายบ้านนายณรงค์ เนตรนิล- บ้านนายทำเนียบ บุญนวน (กม.ที่0+000-0+200) หมู่ที่ 4 514 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.1613 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวใต้น้ำ )หมู่ 11413 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-Place Recycling) รหัสสายทาง พจ.ถ.78-002 ชื่อสายทาง บ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง หมู่ที่ 1 712 พ.ค. 63
ยกลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.111921 เม.ย. 63
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.41715 เม.ย. 63
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมอัดแน่น ม.91514 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร208 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อกสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวเหนือน้ำ) หมู่ที่ 11 212 เม.ย. 63
ประกาศราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ตสล.คลองทราย (ตัวเหนือน้ำ) หมู่ที่ 113018 มี.ค. 63
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 112014 ก.พ. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวเหนือน้ำ)567 ก.พ. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวใต้น้ำ)387 ก.พ. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ต.วังงิ้ว4227 ธ.ค. 62
ราคากลางโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี อบต.วังงิ้ว4025 ธ.ค. 62
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25635421 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมด้านท้ายฝายชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง7525 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บริเวณที่นายนุกูล แตงเล็ก10417 ก.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB