เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 ต.วังงิ้ว1212 พ.ย. 62
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25631521 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมด้านท้ายฝายชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง2725 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บริเวณที่นายนุกูล แตงเล็ก4817 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.6 บริเวณที่นายอดิศร ปังเกตุ3217 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.5 บริเวณที่นางวาสนา นาคนิล2717 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.7 บริเวณที่ นายสุดใจ เขียนทิม2617 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.9 บริเวณที่นายผัน ฮะฉั่ว2017 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.9 บริเวณที่นางทวี ดาศรี1517 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2305 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาด คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลวังงิ้ว7912 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5534 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดาด คสล. บริเวณที่นายสมจิตร เพชรเพิม หมู่ที่ 4 491 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.วังงิ้ว5628 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท้ายฝาย หมู่ที่ 35117 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 2 บริเวณที่นายนุกูล แตงเล็ก4210 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 5 บริเวณที่นางวาสนา นาคนิล4110 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ 6 บริเวณที่นายอดิศร ปังเกตุ4110 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 7 บริเวณที่นายสุดใจ เขียนทิม4510 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลโดยธรณีฟิสิกส์ หมู่ที่ี 9 บริเวณที่นางทวี ดาศรี3910 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB