เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.1012110 เม.ย. 06
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างถนน คสล.กลุ่มบ้านนางเฉลา อ่ำทิม ม.4 บ้านคลองทราย ตำบลวังงิ้ว จำนวน 2 ช่วง526 ต.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมผิวทาง Para Asphalt ม.1บ้านเกาะยิงลิง ตำบลวังงิ้ว326 ต.ค. 63
ประกาศ เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซ่อมผิวทาง Para Asphalt ม.11 บ้านใหม่ร่วมเจริญ ตำบลวังงิ้ว 3 ช่วง226 ต.ค. 63
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับรุงภูมิทัศน์ลงลูกรังรอบคันอ่างเก็บน้ำ ม.7202 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการสร้างถนนลูกรังผิวจราจรพร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2172 ก.ย. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างระบบประปาชนิดแชมเปญ ม.61831 ส.ค. 63
ประกาศผู้ชนะ โครงการเปลี่ยนแปลงระบบประปาชนิดถังทรงแชมเปญ ม.81331 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 เมตร สถานที่ดำเนินการ รหัสสายทาง พจ.ถ.78-066 สายอ่างเก็บน้ำบ้านตลิ่งชัน- แยกบ้านค2514 ส.ค. 63
ประกาศราคากลาง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์การ 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่อ่างเก็บน้ำสาธารณะ หมู่ 19814 ส.ค. 63
ประกาศ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 ท่อ PVC ชั้น 13.5 มอก. 17-2532 ขนาดเส้นผ่านศูนย์การ 6 นิ้ว ความลึกบ่อ 100 เมตร บริเวณที่นางสมควร ขำน้อย หมู่ 11 3813 ส.ค. 63
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลชนิดถังทรงแชมเปญ ความจุ 20 ลบ. เมตร ม.62821 ก.ค. 63
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซม ศพด ตำบลวังงิ้ว399 ก.ค. 63
ประกาศ รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง381 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร6022 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.15722 พ.ค. 63
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ปากกว้าง 16.00 เมตร สันฝาย 2.00 เมตร ผนังข้าง 4.00 เมตรพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย บริเวณนางลำพวย ภิญพจน์ 3220 พ.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง พจ.ถ.78-060 สายบ้านนายณรงค์ เนตรนิล- บ้านนายทำเนียบ บุญนวน (กม.ที่0+000-0+200) หมู่ที่ 4 4814 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.14013 พ.ค. 63
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล.คลองทราย (ตัวใต้น้ำ )หมู่ 113913 พ.ค. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB