เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองทรายพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 11214 ก.พ. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวใต้น้ำ)1715 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 11 (ตัวเหนือน้ำ)1815 ม.ค. 63
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 ต.วังงิ้ว2227 ธ.ค. 62
ราคากลางโครงการจัดทำระบบแผนที่ภาษี อบต.วังงิ้ว2025 ธ.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 3 ต.วังงิ้ว4112 พ.ย. 62
ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 25633221 ต.ค. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมด้านท้ายฝายชลประทาน หมู่ที่ 5 บ้านทรายทอง5825 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บริเวณที่นายนุกูล แตงเล็ก8017 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.6 บริเวณที่นายอดิศร ปังเกตุ6717 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.5 บริเวณที่นางวาสนา นาคนิล4217 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.7 บริเวณที่ นายสุดใจ เขียนทิม4917 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.9 บริเวณที่นายผัน ฮะฉั่ว3617 ก.ย. 62
ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร ม.9 บริเวณที่นางทวี ดาศรี2817 ก.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 2485 ส.ค. 62
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างดาด คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลวังงิ้ว10312 ก.ค. 62
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5664 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการดาด คสล. บริเวณที่นายสมจิตร เพชรเพิม หมู่ที่ 4 601 ก.ค. 62
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ต.วังงิ้ว7228 มิ.ย. 62
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงท้ายฝาย หมู่ที่ 37417 มิ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/5 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB