นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 58 คน

เยี่ยมชม 4,566 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
12 พ.ย. 63องค์กรแห่งการเรียนรู้ (KM) แชร์  
1 ต.ค. 63กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้ใช้รถยนต์แต่ละคัน แชร์  
20 ม.ค. 63คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดอปท แชร์  
20 ม.ค. 63คู่มือ หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรม แชร์  
20 ม.ค. 63คู่มือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร แชร์  
20 ม.ค. 63คู่มือการร่างข้อกำหนดของท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แชร์  
20 ม.ค. 63คู่มือ หลักเกณฑ์ในการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน แชร์  
17 ม.ค. 63คู่มือการปฏิบัติงาน รับเรื่องราวร้องทุกข์ แชร์  
24 เม.ย. 60คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับภาครัฐ แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา