นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 77 คน

เยี่ยมชม 35,396 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 เม.ย. 64แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2564 - 2566 แชร์  
19 พ.ค. 63หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 แชร์  
13 ม.ค. 63หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของ อบต.วังงิ้ว แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศ ก.อบต. จังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อยไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 แชร์  
13 ม.ค. 63(ตัวอย่าง) แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้า่ย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561) แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 แชร์  
13 ม.ค. 63ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 แชร์  
11 พ.ย. 62ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง แชร์  
11 ต.ค. 62ประกาศ อบต.วังงิ้ว เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
15 ต.ค. 61ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล, พนักงานครู, ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  แชร์  
2 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2563 แชร์  
29 ก.ย. 60ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว แชร์  
3 พ.ย. 58แผนพัฒนาบุคลากร 58-60 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา