นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 115 คน

เยี่ยมชม 21,725 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางสาวศศิร์กร บุญมี

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  081-3798145สำนักปลัด

 • นางสาวพิชญาภา ใสส่อง

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวพิชญาภา ไสส่อง

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

  099-2409866

 • นางสาวพรพิตรา บุญเที่ยง

  นิติกรปฏิบัติการ

  095-6355033

 • นางสาวธิดาพร ขุนบุราณ

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

  096-6610995

 • นางอัจฉรา ฉัตรแก้ว

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • -ว่าง-

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายนิรัญ อ่วมเชย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  081-9720455

 • นางสาวอนันตา ศรีนาเรือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

  0622821940

 • นายศุภกิจ ฮะฉั่ว

  คนงาน(ปฏิบัติงานทั่วไป)

  081-6054361

 • นายสุชาติ ศรีแก้ว

  จ้างเหมาบริการ (ธุรการ)

  084-4909046

 • พิศสมัย พงษ์ซื่อ

  แม่บ้าน

 • นายประเสริฐ เณรเถา

  ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ

  064-354-4212

 • นายยุทธพล รุ่งแจ้ง

  ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ

  064-354-4212

 • นายอภิสิทธิ์ พูลละมูล

  ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ

  064-354-4212

 • นายปรีชา เบ้าทอง

  ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ

  064-354-4212

 • นายศรัณย์ ทัดชวด

  ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ

  064-354-4212

 • นางวิมลสิริ เณรเถา

  ชุดปฏิบัติการกู้ชีพ

  064-354-4212

กองคลัง

 • นายจักราวุธ บุญอินทร์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นายจักราวุธ บุญอินทร์

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  080-1268646

 • นางสาวเกษร สุริยา

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางณัทณิชชา จำนงค์จีนารักส์

  นักวิชาการคลัง

  081-9531243

 • นางสาวสมศรี คลองแถว

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  082-1763489

 • นางสาวขวัญลดา ศรีรักษา

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

  082-1744375

 • นายมนัสชัย ระวังงาน

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นายบดินทร์ บุญเรือง

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาวชลิดา สมทิม

  จ้างเหมาบริการ (ธุรการ)

กองช่าง

 • นายสุวิทย์ ไทยสา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายสุวิทย์ ไทยสา

  นายช่างโยธาชำนาญงาน

  087-8410052

 • นายบุญฤทธิ์ ทองเสงี่ยม

  ผช.ช่างโยธา

  089-1917007

 • นายเอกภพ บัวงาม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองช่าง)

 • นายแมน แตงเล็ก

  พนักงานขับรถ

  087-0521914

 • นายนิติวัฒน์ ทิพย์มาลา

  จ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่สำรวจ)

กองการศึกษาฯ

 • นางสายบัว พรมตา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสายบัว พรมตา

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  089-2714101

 • นางธนะวรรณ ชามะรัตน์

  ครู คศ.2

  086-0275778

 • นางปุณยนุช จิตธรรม

  ครู คศ.1

  082-8868019

 • นางสาวลูกน้ำ บัวแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองการศึกษาฯ)

 • นางสาวพัชรี พุ่มพฤกษ์

  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

  086-2122384

 • นางสาวนิลญา สินธุศร

  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้ทักษะ)

 • นางสาวศศิธร ทองเพ็ชร

  ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

  061-8014441

ตรวจสอบภายใน

กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะ


เปลี่ยนภาษา