นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 123 คน

เยี่ยมชม 21,716 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายณัฐพัชร จิตชนะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  0637978291

   

 • นายชยพล เมฆเขียว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  098-507-7041

   

 • นางรุ่งรัชนี เตียงมีผล

  รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลวังงิ้ว

   

 • นางสาวกรรณิการ์ ทองผ่อง

  เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

   

เปลี่ยนภาษา