เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายณัฐพัชร จิตชนะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  081-7864327

 • นายชยพล เมฆเขียว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  098-507-7041

 • นางสาวณภัคย์อร ดิษร

  รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลวังงิ้ว

  085-6562295

 • นายบุญมาก แก่นจันทร์

  เลขาฯนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  089-56793090.01s. 0.50MB