นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 78 คน

เยี่ยมชม 35,404 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายนุกูล แตงเล็ก

  ประธานสภา อบต.วังงิ้ว

  085-7324640

 • นายสำรวจ จิตธรรม

  รองประธานสภา อบต.วังงิ้ว

  084-4910342

 • นางสาวศศิร์กร บุญมี

  เลขานุการสภา อบต.วังงิ้ว

  081-3798145สมาชิกสภา

 • นางแววรุ่ง นาหลุ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  089-2721537

 • นายประพันธ์ เลิศหงิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

  082-1699670

 • นายก้าน คำสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

  086-2028281

 • นางพัชราภรณ์ ผ่องโสภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  086-1192129

 • นางมนประไพ ขำเกิด

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

  086-2116831

 • นางพะเยาว์ ทับสิงคา

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  087-8424587

 • นางวาสนา นาคนิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

  082-1610852

 • นายอดิศร ปังเกตุ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

  086-2021627

 • นายวรภธ ศศิชญาช์

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

  089-5673662

 • นายสนั่นชัย บัวเขียว

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  087-8499137

 • นายบุญรอด ปิ่นล่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

  090-1485703

 • นายเจริญ เนตรนิล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

  085-4475734

 • นางสาวสุนิษา เลิศหงิม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  087-1989170

 • นายถนอม วงหาร

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

  086-2155729

 • นายธีรภัทร การภักดี

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

  089-5657480เปลี่ยนภาษา