เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 

องค์การบริหารส่วนตคำบลวังงิ้วได้ส่งผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการสากลจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2563

ณ CK Convention Hall จังหวัดพิจิตร