การกล่าวปฏิญาณตนของพนักงานต.วังงิ้วหลังกิจกรรมเคารพธงชาติ

เพื่อเป็นการให้คำมั่นและสร้างทัศนคติแก่พนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล