องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้ที่มาติดต่องานราชการกับอบต.วังงิ้ว ในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา

ตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการทำงานของอบต.วังงิ้ว 

 

** ข้อมูในการตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาหน่วยงานของรัฐและการพัฒนาประเทศ
ข้อมูลการตอบของท่านจะไม่มีการรายงานผลรายบุคคล ท่านสามารถตอบคำถามได้ตามความจริงมากที่สุด**

https://itas.nacc.go.th/go/eit/494bff

 

ขอบคุณสำหรับความร่วมมือค่ะ/ครับ