เมื่อวันที่28 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วได้มีการประชุมประชาพิจารณ์และการสำรวจความคิดเห็นการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535  จำนวน 8 เรื่อง