เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูกเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประชุมเตรียมรับการตรวจประเมิน EHAอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมไฟรายทางหมู่ที่ 11อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ปรับปรุงตึกแถวเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้างทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
อุบัติเหตุรถเก่งพลิกคว่ำอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
รดนำ้สนามหญ้าที่ว่าการอำเภอวชิรบารมีอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมไฟรายทางหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 14อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ส่งนำ้ให้กับศูนย์เด็กเล็กอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ปรับปรุงทาสีทางลาดชันอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
นายอำเภอพาปั่น ปั่นนำ้ใจอบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ซ่อมแซมไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้างทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB