เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศ ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการฝายน้ำล้น คสล. คลองทราย (ตัวใต้น้ำ) ม.11 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตรอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี(Pavement In-Place Recycling) สหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.78-002 สายบ้านโคกสนั่น-บ้านเกาะยิงลิง ม.1อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ตู้ปันสุข “หยิบไปแต่พอดี ถ้าท่านมีใส่ตู้แบ่งปัน”อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถมดินพื้นที่สำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีโอนย้ายที่อยู่อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลอบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.5/ว 1878)(ลว. 7 พ.ค. 63)ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ขอหารือการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่ สำหรับโรงเรือนที่ใช้ประโยชน์หรือเริ่มใช้ประโยชน์ประกอบธุรกิจการค้า ในปี 2562(พจ0023.3-ว2011)(18พ.ค.63)ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 งวดที่ 4/2563 (พจ0023.5/ว 2036)ลว 19 พ.ค.63ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
เทศบาลเมืองตะพานหินร่วมกับศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิจิตร เข้าช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลผู้ประสบปัญหาทางสังคมทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวังทรายพูนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ตู้ปันสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงอบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายแยกบ้านนายสุข เมฆสุขอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
อบต.วังสำโรง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุข เมฆสุข ม.9อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.18s. 0.50MB