เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565)อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 6 เดือนอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านข้อร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้านข้อร้องเรียนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2562อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2561อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2561อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ ปี 2560อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2560อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2559อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2558อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ปี 2557อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/46 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB