นายณัฐพัชร จิตชนะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
081-7864327

ออนไลน์ 197 คน

เยี่ยมชม 3,814 คน

ข้อมูลผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายณัฐพัชร จิตชนะ

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  081-7864327

 • นายชยพล เมฆเขียว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

  098-507-7041

 • นางรุ่งรัชนี เตียงมีผล

  รองนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลวังงิ้ว

 • นางสาวกรรณิการ์ ทองผ่อง

  เลขาฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว

เปลี่ยนภาษา