ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.
      ทำเนียบกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
      การดำเนินงานของอบต.
      แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
      แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฎติมิชอบ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)
      รายงานติดตามประเมินผลแผน ปี 59
      แผน 4 ปี (2561-2564)
      แผนดำเนินงานปี 2560
      แผนอัตรากำลัง 3 ปี
      แผนพัฒนาบุคลากร 58-60
      ข้อบัญญัติ ประจำปี 2559
      รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559
      แผนยุทธศาสตร์ ปี 59
      แผนดำเนินงาน ปี 59
      วาระประชุมสภาฯ ปี 59
      แผนพัฒนาสามปี 59-61
      ข้อบัญญัติ ปี 60
      แผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงาน
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      แจ้งไฟฟ้าสาธารณะเสีย
      ประกาศการใช้คู่มือสำหรับประชาชน
      คู่มือสำหรับประชาชน ชุดที่ 1
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ โรงกลั่นวายองุ่น ] 
      

 

              

              

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 28-พย.-08at 08:40
 

 

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้ว
ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์ 056-904643-4/ โทรสาร 056-904643 .Email : obt.wungngiu@hotmail.com